İcra Memurunun Yetkileri


  • İcra memurları, görevlerini yaptıkları sırada, kimlik belgelerini göstermek suretiyle;
  • a) İlgililerin kimliklerini istemek ve kimlik bilgilerini tutanağa kaydetmek
  • b) Görevlerinin yapılmasında zorluk çıkarılması halinde, 6183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca mülki amirler, emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseselerinin, anılan Kanunun uygulanmasında, uygulama ile ilgili memurlardan ellerindeki olanaklarla yardımda bulunmaları ve kolaylık göstermelerini istemek
  • 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi gereğince, 6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Kurum ile bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar arasında yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda alınan bilgilerin kullanılmasına yetkilidirler.