SGK İcra Memurlarının Özlük Hakları İyileştirilecek Mi ?


Kamuajans.com - Sosyal Güvenlik Kurumu’nda zor şartlar altında çalışan ve prim gelirlerini tahsil etmekle görevli İcra Memurları özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor.

 

Her yıl açık veren SGK’nın bu açıklarını kapatmak için tek argümanı olan İcra Memurlarının özlük haklarını iyileştirmesi gerekiyor. SGK ‘nın ödediği emekli maaşları, sağlık giderleri toplanacak prim gelirlerinden karşılanıyor. Ancak İcra Memurlarının gerek özlük hakları gerekse maddi imkanları çok yetersiz kalmakta. Diğer Kurumlarda aynı görevi yapan emsal kadrolara göre nerdeyse yarı maaşa çalışan İcra Memurları bu konuda yeni Bakan Soylu’dan talepleri var.

Sosyal Güvenlik İcra Memurları Derneği’nin gönderdiği yazısını yayınlamak istiyoruz.

İCRADER

‘Bir SGK İcra Memuru 65 milyonu kendi başına tahsil etmek zorunda ancak Mali hakları aynı işi yapan meslektaşlarının üçte biri\' Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan SGK İcra Memurları 6183 Sayılı Kanununa istinaden 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88. Maddesinin verdiği yetki ile kurum alacaklarını takip ve tahsili işlemlerini yürütmektedir.

6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gönderilen borç tebligatı, teminat istemesine ilişkin yazı, süresinde ödenmeyen borçlar için alınan ihtiyati haciz kararı, borçlunun taşınır taşınmaz mallarının haczedilmesi, bunların değerlendirilmesi, haczedilen malların muhafaza altına alınması, muhafaza altına alınan malların satış işlemleri ile bu işlemlere ilişkin kararlar gibi süreç ve uygulamalar iptal davasına konu edilebilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu prosedürlerdir. Sosyal Güvenlik İcra Memurları fiilen yaptıkları işlerin ağır, yıpratıcı, tehlikeli ve riskli olması nedeniyle fiziksel ve ruhsal anlamda olumsuz yönde etkilenmektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu toplam 74 milyar TL alacağının tahsili için tüm ülke çapında 1135 icra memuru istihdam etmektedir. Her bir icra memuru yılbaşı büyük ikramiyesinden fazla bir parayı mevsim, saat, mekân, uzaklık, muhtemel tehditlerin yıldırıcılığı gözetilmeksizin sahada fiilen yerine getirilmek zorunda olunan bu görevler Sosyal Güvenlik İcra Memurluğu mesleğinin diğer masa başında çalışan memurlara göre fiziksel olarak tehlikeli ve riskli yanını oluşturmaktadır.

Yani 1 icra memuru 65 Milyon (Trilyon) tahsil etmesi gerekmektedir. Tahsil edememesi halinde rücu davaları açılabilmekte ocakları sönmektedir. Bunun yanında aynı işi yapan diğer meslektaşlarının üçte bir maaş ödenmektedir.

Ayrıca İcra Memurları kanunun kendisine tanıdığı görevlerini ifa ederlerken sürekli fiili/psikolojik mukavemet ve baskı altında bulunduğundan ruhsal anlamda da oldukça yıpranmaktadır.

Sosyal Güvenlik İcra Memurları, yetki ve sorumluluğu gereği takip ettiği kurum alacaklarını tahsil ederken, kurum borçluları aleyhinde yaptığı hatalı işlem ve uygulamalardan kaynaklanan tazminatlardan, kurum aleyhine sonuçlanabilecek işlemler veya gecikmelerden kaynaklanabilecek kurum zararlarından sorumlu tutulmakta, iyi niyet olsa dahi disiplin cezalarına çarptırılmaktadırlar. Hatta hatalı işlem nedeniyle borçlunun kazandığı maddi tazminat ve kurum zararları İcra Memurlarından rücu edilmektedir. Bu durum Sosyal Güvenlik İcra Memurları baskı altına alarak fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkileyen başka bir husustur.

Sosyal Güvenlik İcra Memurları, maruz kaldıkları fiziksel ve ruhsal bütün bu olumsuzluklara rağmen, süreklilik arz eden ağır bir görevi ifa etmektedirler. Bu nedenle kendilerini ilgilendiren kanunun

MADDE ( ) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki sıra eklenmiş; birinci fıkrasında yer alan “tablonun (13) ve (14)”ibaresi , yukarıdaki tablonun (13),(14) ve (19)” şeklinde değiştirilmiştir.

“19) Sosyal Güvenlik Kurumunda Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil, fiili olarak İcra Takip, Haciz ve Satış işlemlerinde çalışan Sosyal Güvenlik İcra Memurları”

Olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

78 milyonun Sosyal Güvenliği için tahsilat yapan SGK İcra Memurlarının özlük haklarında yapılacak bu küçük değişiklik adaletsizliği ufak da olsa azaltacaktır

Sosyal Güvenlik İcra Memurları Derneği

Haber linki : http://www.kamuajans.com/kamu-memurlar/sgk-icra-memurlarinin-ozluk-haklari-iyilestirilecek-mi-h489096.html


Etiketler: